Privacy Policy GrooveX

We geven om je privacy. Daarom willen we je zo uitgebreid mogelijk informeren over wat er gebeurt met de persoonsgegevens die je ons toevertrouwt. In dit privacybeleid vind je alle informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen, hoe lang we ze opslaan, wat je rechten zijn en hoe je ze kan uitoefenen.

Wie zijn we

Je persoonsgegevens worden verzameld op onze Groove-X website namelijk:

beheerd door:

Reisagent: GrooveX BV, een onderneming naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Gontrode Heirweg 24, 9820 Merelbeke – België.

Monitorenwerking: Level Nine VZW, een vereniging naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Koben Geertsstraat 85, 9120 Beveren, België.

Alle verzoeken of vragen met betrekking kunnen https://skivakanties.groovex.be/contact/ hier achtergelaten worden.

Enkel hiertoe gemachtigde personeelsleden en/of medewerkers van Groove-X winterreizen hebben toegang tot de persoonsgegevens, en kunnen tot verwerking overgaan. De personeelsleden en/of medewerkers worden uitgebreid geïnformeerd omtrent de vertrouwelijke aard van de gegevens, en genoten de gepaste opleiding.

Wanneer een verwerking namens de verwerkingsverantwoordelijke wordt verricht door een verwerker, worden afdoende garanties geboden ter bescherming van de rechten van betrokkenen. Deze garanties worden uiteengezet in een afzonderlijke overeenkomst met de verwerker.

Wanneer is dit beleid van toepassing?

Wanneer je onze website gebruikt of je je inschrijft voor onze nieuwsbrief of een reis, wordt er verondersteld dat je dit Privacybeleid en het Cookiebeleid hebt gelezen, aanvaardt en naleeft.

De persoonsgegevens die we verzamelen tijdens je bezoek aan onze website, worden verwerkt in overeenstemming met dit Privacybeleid.

We verwerken uw privacy in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Privacywet (de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’) en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG).

Wie wordt beschermd door dit Beleid?

Dit beleid is enkel van toepassing op de persoonsgegevens die GrooveX BV en Level Nine VZW verwerken als verwerkingsverantwoordelijken. Dit beleid is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van onze klanten in verband met onze producten en diensten.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

  • Gegevens die je ons bezorgt door in te schrijven voor een reis:

Wanneer je je inschrijft voor een reis, inschrijft voor onze elektronische nieuwsbrief, je ons belt, of ons een brief of e‑mail stuurt kan je ons ook persoonsgegevens aanleveren. Er kunnen persoonsgegevens worden verzameld, waaronder je naam, e-mail adres deelnemer en ouders, GSM nummer deelnemer en contact in geval van nood, geboortedatum, ID-kaart nummer, adres, namen van je vrienden, voorkeur opstapplaats, truimaat, ervaring, en optionele extra informatie.

  • Gegevens die je ons bezorgt door onze website te gebruiken:

Als onderdeel van de normale functionaliteit verzamelt onze webserver de volgende informatie van iedereen die onze website bezoekt: je IP‑adres, je internetprovider, de software, het type en de taal van je browser, de zoekmachine en trefwoorden die je gebruikte om onze website te vinden, de datum en het tijdstip waarop je de website bezocht, de pagina’s op de website die je bezocht, de pagina’s van andere websites vanwaar je hebt doorgeklikt naar onze website, etc. Die informatie wordt verzameld aan de hand van cookies die op je toestel geplaatst worden. Meer informatie over cookies kan je terugvinden in ons Cookiebeleid.

  • Gegevens bekomen over minderjarigen

Voor zover de betrokkene minderjarig is, wordt voorafgaand uitdrukkelijke toelating bekomen voor de gegevensverwerking van de minderjarige zelf voor zover deze 16 jaar of ouder is, van de ouder(s) of voogd van de minderjarige voor zover deze jonger is dan 16 jaar.

  • Medische gegevens:

Wanneer er ons medische gegevens worden aangeleverd zullen we steeds op anonieme wijze omspringen met deze gegevens. De informatie zal enkel gedeeld worden met de verantwoordelijke en begeleiders van de reis waarvoor ingeschreven werd. Naargelang het geval van de medische klacht behouden wij ons het recht deze gegevens door te spelen aan derden indien dit de persoon ten goede kan komen. Bijvoorbeeld in het geval van een allergie wordt deze informatie doorgespeeld aan derden waaronder accommodatie verstrekkers of horeca.

De gegevens worden verwerkt met uitdrukkelijke toelating van de betrokkene en voor specifiek medische doeleinden en de vitale belangen van de betrokkene.

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?

We gebruiken je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waarbij we enkel de gegevens verwerken die nodig zijn voor het beoogde doeleinde.

We gebruiken bijvoorbeeld persoonsgegevens wanneer dat nodig is voor: boekingen bij reisorganisatie / tour operator & hotels, regelen van transport, reserveren van skipassen, deelnemerslijsten opstellen, of andere noodzakelijkheden om jouw een geweldige reis te bezorgen.

Verder kunnen je persoonsgegevens aangewend worden voor marketingdoeleinden zoals bijvoorbeeld het versturen van een nieuwsbrief.

Wat aanvullende informatie over onze marketingactiviteiten:

We zullen je enkel communicatie sturen indien je ons de nodige toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens bij de inschrijving voor 1 van onze reizen. We kunnen contact met je opnemen (1) door een brief te sturen naar je thuisadres; (2) door je op te bellen of je een bericht te sturen op het telefoonnummer dat je ons hebt verstrekt; of (3) door je een e‑mail te sturen, met informatie over events, promoties, acties, producten, en diensten. Als je liever geen communicatie meer van ons ontvangt, kan je je hiervoor te allen tijde uitschrijven door op een link te klikken onderaan de mail of door contact met ons op te nemen via https://skivakanties.groovex.be/contact/.

Groove-X kan fotomateriaal publiceren in folders en/of op de website. U hebt steeds het recht om de verwijdering te vragen, voor zover het beeldmateriaal zonder toestemming zou gepubliceerd zijn of indien u voorafgaand uitdrukkelijk bezwaar zou hebben gemaakt.

Wie krijgt je gegevens?

Je persoonsgegevens kunnen met derde partijen gedeeld worden wanneer dit noodzakelijk is voor een correcte dienstverleningen. Dit zijn de volgende partijen:

Medewerkers van Groove-X in de betreffende landen (zoals bovenaan in dit privacy statement genoemd) maar ook ter plaatse voor zover ze de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de reisovereenkomst en vanzelfsprekend om jou een optimale vakantie ervaring te bieden met een passende voorbereiding.

Partijen die jou (een deel van) de geboekte reis gaan leveren, zoals reisorganisaties, tour operators, busmaatschappijen, andere vervoerders, accommodatie eigenaren, reisleiders en overige partijen.

We geven jouw persoonsgegevens niet door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Wanneer je naar het buitenland reist, kan het verplicht worden gesteld (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat je persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Welke gegevens verstrekt moeten worden, kan per bestemming verschillen. Voorbeelden van gegevens die worden opgevraagd bestaan bijvoorbeeld uit klantgegevens, contactgegevens en reserveringsgegevens.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens mogelijk delen met advertentienetwerken dan wel laatstgenoemde in staat stellen om persoonsgegevens betreffende jou te verzamelen. Zij verkrijgen deze gegevens doordat toestemming is verkregen op het gebruik van cookies. Meer informatie is terug te vinden in ons cookiebeleid.

Een belangrijk deel van de derden waarmee we jouw persoonsgegevens delen verkrijgen deze gegevens door het gebruik van cookies. We verwijzen je hier daarom ook naar ons cookiebeleid.

Hoe beschermen we je persoonsgegevens?

We stellen alles in het werk om uw privacy en persoonsgegevens op ons kantoor, bij onze medewerkers en op onze website te beschermen. We gebruiken daarom een combinatie van technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

We zijn opgeleid om correct om te gaan met uw persoonsgegevens. Daarnaast wordt er in het kader van elke nieuwe activiteit waarbij persoonsgegevens verwerkt zouden worden, een beoordeling uitgevoerd met betrekking tot de beveiliging en de bescherming van die gegevens, waarbij steeds rekening wordt gehouden met jouw belangen.

Daarnaast gebruiken we verschillende soorten technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van onze gegevens. Waaronder: wachtwoordbeveiliging, firewalls en antivirusprogramma’s. Geen enkele methode voor het doorsturen of opslaan van gegevens is echter onfeilbaar. Als er zich dus een inbreuk in verband met persoonsgegevens zou voordoen met nadelige gevolgen voor jou, word je daar persoonlijk vanop de hoogte gebracht volgens de omstandigheden die door de wet worden bepaald.

Wat zijn je rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

Een overzicht van jouw rechten:

Je hebt het recht op de inzage, rectificatie of wissing (“recht op vergetelheid”) van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Je hebt ook het recht om te vragen achter een exemplaar van al je persoonsgegevens die wij verwerken, voor zover dat technisch haalbaar is. Je hebt ook het recht op de overdraagbaarheid van gegevens.

Praktisch:

Hoe oefen je je rechten uit?

Om je rechten uit te oefenen of om meer informatie te vragen over je rechten, kan je steeds contact opnemen via https://skivakanties.groovex.be/contact/. Om je recht op inzage uit te oefenen en om enige ongeoorloofde verstrekking van je persoonsgegevens te voorkomen, moeten we je identiteit steeds controleren. Daarom zullen we je eerst vragen om aanvullende informatie aan te leveren (bijvoorbeeld een kopie van je identiteitskaart).

Via welke weg ontvang je een antwoord?

Als je jouw verzoek elektronisch indient, zal de gevraagde informatie indien mogelijk elektronisch worden bezorgd. In elk geval zullen wij je een bondig, transparant, duidelijk en gemakkelijk te begrijpen antwoord geven.

Wanneer ontvang je een antwoord?

We zullen jouw verzoek zo snel mogelijk beantwoorden, in elk geval binnen één maand na ontvangst van je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. In dat geval brengen wij je binnen één maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte van een dergelijke verlenging.

Ten slotte heb je steeds het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie (onze leidende toezichthoudende autoriteit) in verband met de verwerking van je persoonsgegevens. Hieronder vind je de contactgegevens van de Belgische Privacycommissie:
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. +32 (0)2 274 48 00 commission@privacycommission.be / www.privacycommission.be

Hoe lang worden je persoonsgegevens bijgehouden?

Bij wet is het ons niet toegestaan om persoonsgegevens langer te bewaren dan nodig is voor het doeleinde waarvoor de gegevens werden verzameld. De bewaarperiode kan daarom verschillen naargelang de aard van de verwerking.

Enkele voorbeelden: Doorgaans zullen we jouw persoonsgegevens opslaan gedurende acht jaar na uw meest recente boeking of contact. Voor de marketingdoeleinden waarvoor je jouw toestemming hebt gegeven, zullen je contactgegevens door ons worden bijgehouden zolang je jouw toestemming niet intrekt. Tot slot moeten wij je gegevens gedurende een bepaalde periode bijhouden om een aantal lokale wetten na te leven, met het oog op onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.

Nadat de toepasselijke opslagperiode(s) is/zijn verstreken, worden je persoonsgegevens gewist of anoniem gemaakt.

Hoe blijf je op de hoogte van wijzigingen van dit privacybeleid?

We behouden ons het recht om dit privacy beleid te allen tijde en naar eigen goeddunken volledig of deels te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te schrappen. Dat kan nodig zijn gezien de marktevoluties of nieuwe verwerkingsactiviteiten die we uitvoeren. Daarom vragen wij je om regelmatig na te kijken of dit privacybeleid gewijzigd is. Als je onze website gebruikt nadat er een wijziging werd aangebracht in dit beleid, wordt er verondersteld dat je die wijziging aanvaardt, ongeacht of je dit beleid hebt gelezen.

Als je dit beleid niet aanvaardt, vragen we je onmiddellijk de website te verlaten.

Hoe kan je contact met ons opnemen?

Als je vragen, suggesties of opmerkingen hebt over dit beleid of over ons gebruik van jouw informatie, kan je steeds contact met ons opnemen via https://skivakanties.groovex.be/contact/ of mailen naar winter|at|groovex.be.

Cookiebeleid

Algemeen

We zijn begaan met je privacy. Daarom willen we je zo veel mogelijk informatie geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt wanneer je ze ons bezorgt. In dit cookiebeleid vind je alle nodige informatie over cookies. Lees daarnaast ook ons Privacybeleid, dat bijkomende informatie bevat over hoe we jouw persoonsgegevens gebruiken en wat je rechten zijn.

Wat zijn cookies?

We gebruiken cookies wanneer je e-mails van ons opent en/of onze website bezoekt.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat je webbrowser naar onze website verstuurt wanneer je die bezoekt. Het cookiebestand wordt in jouw webbrowser opgeslagen en zorgt ervoor dat onze website of een derde je kan herkennen.

Webbakens zijn kleine aan onze servers gekoppelde grafische bestanden waarmee we jouw gebruik van onze website kunnen volgen. Met behulp van cookies en webbakens kunnen we jouw gebruik van onze website bij een volgend bezoek sneller, efficiënter en gepersonaliseerd doen verlopen en de website nuttiger voor je maken.

Er bestaan verschillende soorten cookies die worden ingedeeld volgens herkomst, functie en levensduur. Je kan kijken op www.allaboutcookies.org voor een volledig overzicht van de verschillende soorten cookies en hoe je ze kan uitschakelen.

Waarom gebruiken we cookies?

Wanneer je op onze website surft, laten we mogelijk verschillende cookies in jouw webbrowser achter. We gebruiken cookies en webbakens om het gebruik en de functies van onze website te optimaliseren; om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken; en om statistieken op te stellen. Daarnaast gebruiken we cookies ook om gebruikers van onze website gepersonaliseerde informatie en reclame te tonen. Bij een tweede bezoek aan onze website kunnen we je bijvoorbeeld herkennen van het eerste bezoek en zo de gebruiksvriendelijkheid verhogen door de website af te stemmen op jouw wensen en voorkeuren. De cookies kunnen zowel door ons als door derden worden achtergelaten. We geven derden enkel toestemming om cookies op onze website te plaatsen wanneer ze zorgen voor een beveiligde verbinding van de gegevensuitwisseling.

Welke informatie wordt er verzameld?

We verzamelen rechtstreeks door jouw of via vertrouwde partners bezorgde gegevens waaronder bijvoorbeeld je IP-adres, informatie over je besturingssysteem, je internetaanbieder, de software, het type en de taal van je browser, de zoekmachine en de trefwoorden die je gebruikt om onze website te vinden, de webpagina’s die je op onze website bezoekt, de data en tijdstippen waarop je onze website bezoekt en geolocatie-informatie.

Welke types cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig voor de werking van de website. We kunnen deze cookies gebruiken om je als gebruiker te herkennen, voor de overdracht van communicatie of om je bepaalde functies van de website aan te bieden.

Functionele cookies

Met behulp van deze cookies kan de website jouw keuzes onthouden en verbeterde, gepersonaliseerde functies aanbieden om jouw webervaring te verbeteren.

Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen informatie over het aantal bezoekers en hoe ze op onze website navigeren.

Reclamecookies

Deze cookies dienen om u reclame te tonen die beter afgestemd is op jouw interesses. Ze registreren je bezoek aan onze website, de pagina’s die je bezoekt en de links die je volgt. Ze dienen ook om het aantal keer dat je een bepaalde reclame ziet te beperken en om te helpen de doeltreffendheid van de reclamecampagne te meten. Ze worden gewoonlijk geplaatst door reclamenetwerken, met onze toestemming.

‘Sociale’ cookies

Deze cookies worden gebruikt op basis van socialemediaplug-ins of wanneer je een ingevoegde socialemediaknop gebruikt.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Hoe kan ik mijn cookies beheren?

Je kan steeds de cookies, die geïnstalleerd werden op je toestel, uitschakelen of verwijderen via de instellingen van je browser. Elk type van browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van je cookies, meestal zal je dit kunnen terugvinden onder “Help” of “Opties”. De nodige informatie kan je terugvinden om de website van je browser.

Hou er wel rekening mee dat het veranderen van je instellingen ervoor kan zorgen dat onze website niet correct meer functioneert.